Imate odličan hit na albumu „Zabranjenog pušenja“: HAPSI SVE

Heeej vlast.... Znaš li ti šta to znači ? Vedriš i oblačiš, pa u svoje džepove svlačiš... porodicu i partijske sluge kajmačiš.

Kao što sam i prije rekao, teško će i jedna sjednica brčanskog parlamenta proći bez hitne izmjene Zakona o platama (koji još nisu ni počeli da se primjenjuju).

Čemu nove izmjene? Vidite oni u pravosuđu misle da se pare dijele kapom i šakom, e pa nije tako. Plate smo kreirali, mi tj.vlast, dali smo kome smo dali (suprugama, sestrama, rodbini, ljubavnicama itd). Bilo je tu i onih što su se nakajmačili kao „kolateralna šteta“, pa i njima smo eto obezbijedili. Sad hoćete još i neke dodatke na platu. Kada smo pravili nove Zakone o platama, nakon dugog i napornog rada, došli smo do principa ista plata za isti posao, fiskalna odgovornost i sl. tako da će dodaci na plate u pravosuđu da izgledaju ovako :

Član 17

(Dodatak na platu za posebne uslove rada)

(1) Zavisno od rizika, složenosti poslova, posebnih uslova rada i primjene ovlaštenja, zaposlenici na radnim mjestima u Sudskoj policiji i zaposlenici na radnim mjestima referenti prinudne naplate – sudski izvršitelji, imaju pravo na trajni dodatak za posebne uslove rada.

(2) Dodatak za posebne uslove rada je trajno vezan za radna mjesta iz stava 1 ovog člana, te ne može biti izmijenjen ukoliko ne nastupe novi posebni uslovi rada.
(3) Dodatak za posebne uslove rada službenika Sudske policije iznosi do 30 % osnovne plate.

(4) Dodatak za posebne uslove rada referenata prinudne naplate – sudskih izvršitelja iznosi do 10% osnovne plate.

(4) Dodatak za posebne uslove rada isplaćuje se službenicima iz stava (1) ovog člana  za vrijeme trajanja bolovanja ukoliko je osnov bolovanja povreda na radu, profesionalno oboljenje, trudničko i porodiljsko bolovanje.

(5) Odluku o visini dodatka za posebne uslove rada donosi Pravosudna komisija na prijedlog komandira Sudske policije odnosno rukovodioca pravosudne institucije.

 
Dakle, SIMBOLIČNO POVEĆANJE OSNOVNE PLATE, za samo gore navedena radna mjesta.

Prilikom izrade Zakona o platama, takođe, smo koristili principe srazmjernosti i linearnosti, te će isti ti dodaci u upravi Distrikta izgledati ovako :

Član 21 (Dodatak na platu)

(1) Dodatak na osnovnu platu predstavlja uvećanje plate po osnovu:
a) radnog staža i to kao dodatak od 0,30 % (nula zarez trideset posto) na osnovnu
platu za svaku navršenu godinu radnog staža.
b) posebnih uslova radnog mjesta za:
1) lica s posebnim ovlaštenjima i ovlaštenjima, u organima javne uprave i
institucijama Distrikta 15 % (petnaest posto) od osnovne plate za efektivno radno vrijeme, kojima je status takvih lica propisan posebnim zakonom;
2) zaposlene u nadležnim organizacionim jedinicama Odjeljenja za javnu sigurnost, do 20 % (dvadeset posto) od osnovne plate za efektivno radno vrijeme, u skladu s posebnim propisima;
3) Zaposlene u organizacionim jedinicama Odjeljenja za javni registar i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, do 10 % (deset posto) od osnovne plate za efektivno radno vrijeme u skladu s posebnom odlukom koju donosi Vlada na prijedlog šefa Odjeljenja za javni registar, odnosno direktora Direkcije za finansije;
4) zaposlene zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Pododjeljenju za javno zdravstvo, od 20 % (dvadeset posto) od osnovne plate za efektivno radno vrijeme;
5) zaposlene u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad do 10 % (deset posto) od osnovne plate za efektivno radno vrijeme u skladu s posebnom odlukom koju donosi Vlada na prijedlog šefa Odjeljenja za zdravstvo;
6) zaposlene u Pododjeljenju za veterinarstvo do 10 % od osnovne plate za efektivno radno vrijeme, u skladu s posebnom odlukom koju donosi Vlada Brčko distrikta BiH na prijedlog šefa Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
c) napredovanja u struci, u skladu s posebnim propisom i to 5 % (pet posto) na osnovnu platu za nastavnika-mentora i 8 % (osam posto) na osnovnu platu za nastavnika-savjetnika;
d) radnog mjesta vezanog uz mandat gradonačelnika i mandatnim radnim mjestima rukovodećih državnih službenika i to 5 % (pet posto) na osnovnu platu.
(2) Zaposleni ima pravo dodatka na osnovnu platu, srazmjerno vremenu provedenom
na radu u sljedećim slučajevima:
a) noćni rad........................................za 30 % (trideset posto) od osnovne plate;
b) rad subotom i nedjeljom.................za 20 % (dvadeset posto) od osnovne plate;
c) rad tokom praznika.......................za 35 % (trideset pet posto) od osnovne plate;
d) prekovremeni rad..........................za 25 % (dvadeset pet posto) od osnovne plate.
11
(3) Pravo i obaveza na rad iz tački od a) do d) stava 2 ovog člana moraju biti utvrđeni
posebnim propisom.
(4) Dodaci iz stava 2 ovog člana se međusobno ne isključuju.
(5) Organ javne uprave, odnosno institucija koja ne može obezbijediti minimum rada i zaštite redovnim radom u toku 24 sata, može organizovati rad u dežurstvu i organizovati pripravnost.
(6) Zaposleni koji radi na radnom mjestu na kojemu je organizovan rad dežurstva i pripravnosti, ima pravo dodatka na platu i to:
a) dežurstvo radnim danom 7 % (sedam posto) od osnovne plate;
b) dežurstva u dane vikenda i praznika 9 % (devet posto) od osnovne plate;
c) pripravnost 4 % (četiri posto) od osnovne plate.

 U ovom slučaju niko živ ne zna ko će se sve i gdje da nakajmači, ovisi sve kako te šef gleda.

Primjećujete tu “ko kosi, a ko vodu nosi"...ko je dobio, dobio je, ostali mogu da koriste metodu uvlačenja duhanskog dima ili ti p......

Umislili oni u pravosuđu da oni određuju plate i primanja. Pa prvo smo vam masakrirali Zakon o platama, i ništa vam nije bilo jasno. Sad će mo da vam ukinemo dodatke, i opet vam nije jasno. E pa uskoro se ukida Pravosudna komisija, valjda će vam tada biti sve jasno.

Sljedeća tačka na dnevnom radu je izmjena Zakona o sukobu interesa, jest da ga i onako niko ne primjenjuje, ali eto da se osiguramo za svaki slučaj. Da se ne bi desilo da nakon sljedećih izbora, mada je to domen naučne fantastike, neko od nas završio na birou, mi ćemo se pobrinuti na vrijeme. Ove minimalne, neprimjetne izmjene zakona omogućit će nam da budemo :

-     članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, članovi skupštine, članovi uprave ili menadžmenta, ovlaštena osoba u javnom preduzeću i

-     članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, direktori institucija Distrikta.

 Sve neprivlačna i slabo plaćena mjesta, rezervisana za "najuspješnije" na javnom konkursu.

Imate odličan hit na albumu „Zabranjenog pušenja“ simboličnog naziva HAPSI SVE, „Halid umjesto Halida“. Dok oni mijenjaju partije, stranke ...prelaze iz opozicije u poziciju mi možemo samo da nijemo promatramo ili možda ne....

 

„Nepošteni građanin“

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email