BRČANSKA POTEMKINOVA SELA: Diplome sa privatnih univerziteta u Brčkom sporne u Banja Luci.

Prije par dana je u štampanom izdanju Blica iz R. Srpske na udarnom mjestu objavljen  tekst pod nazivom Matematičari pred otkazom zbog diploma iz Brčkog, što bi u prevodu trebalo da znači da diplome onih koji su završili studije na privatnim univerzitetima u Brčkom ne važe, i da bi oni koji su se zaposlili s tim diplomama mogli dobiti otkaz.

U tekstu se dalje navodi da je: «Ministarstvo prosvete i kulture RS u aprilu ove godine dobilo zvaničan dopis Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta u kojem se navode razlozi zbog kojih Evropskom univerzitetu i Internacionalnom univerzitetu iz Brčkog nisu izdate dozvole za rad. Obavešteni smo o zakonskim odredbama kojima je propisano da se ne priznaju akademske titule, stručna i naučna zvanja i diplome koje su izdale visokoškolske ustanove bez akreditacije i licence-kažu za EuroBlic u Ministarstvu» Ovaj tekst pratila je serija komentara koji sa nipodaštavanjem govore o privatnim univerzitetima u Distriktu tako da bi svaki ozbiljniji student, koji je završio neki od ovih fakulteta, morao bi se zastidjeti, a svaki onaj koji kani upisati neki od ovih fakulteta morao bi dobro razmisliti o tome.
   Ne dovodeći u pitanje istinitost navoda o statusu privatnih univerziteta u Distriktu, neupitno je isto tako da iza ovih natpisa, i ne samo natpisa, stoji određena politička kampanja koja ima dva cilja. Prvi proizlazi iz «sukoba privatnih univerziteta», te određeni politički lobiji žele monopolnu poziciju za svoje «favorite-univerzitete». Drugi je pokušaj da se iz Distrikta protjeraju privatni univerziteti, prije svega Evropski univerzitet, koji ima na desetine studijskih grupa i u Brčkom okuplja na stotine, pa i hiljade, mladih ljudi iz svih krajeva regiona, što se ne uklapa u scenarij «provincijalizacije» Distikta iz kojeg mladi ljudi trebaju odlaziti, a ne u njega dolaziti. Naravno, ova politička pozadina ne umanjuje značaj problema u kojem se nalaze privatni univerziteti u Distriktu, odnosno svi oni koji su završili studije ili studiraju na ovim univerzitetima. Njihove diplome i njihov status su do kraja upitni, na što se više puta ukazivalo, pa i na ovome portalu. Za to najveću odgovornost snose vlasti Distrikta koje već godinama nemaju snage da se suoče sa ovim problemom i da ga pokušaju riješiti. Ništa manje nisu krivi ni privatni univerziteti koji «koriste situaciju», ali i studenti koji nemaju snage da se suoče sa problemom, pa samim tim i svoje motive za studiranjem na ovim univerzitetima i same univerzitete čine sumnjivim i spornim.
   Prva stvar koju bi studenti, kako bivši tako i sadašnji, trebali uraditi je da na nivou svojih organizacija pošalju zvaničan dopis nadležnima i da od njih traže jasno izjašnjenje o sopstvenom statusu i statusu svojih diploma. A onda, shodno odgovoru koji dobiju, trebaju tražiti zaštitu svojih prava. Oni to, naravno, neće uraditi. Zašto? Zato što su pristali i prihvatili status Distritka kao Potemkinova sela, a onda i sami, kao i svi mi ostali, postali dio te predstave. «Potemkinova sela» su fraza koja označava nešto što u stvarnosti ne postoji, već postoji samo u formi privida, opsjene i prevare. Ova fraza je nazvana po ruskom knezu Potemkinu koji je sagradio lažna sela i njima obmanjivao caricu Katarinu II lažnim uspjesima. Tako je i u Bosni sagrađeno Potemkinovo selo-Brčko Distrikt BiH, kako bi se raznim «caricama» prikazivali uspjesi međunarodne zajednice u BiH, ali i lokalnih političara na vlasti. Problem je što su oni koji žive u tim selima-Distriktu, prihvatili laž za istinu, laž i obmanu kao nešto normalno i funkcionalno, pa tako i nelegalne fakultete za legalne, pravno fiktivne diplome za realne.  No, ne bez razloga. Nisu građani Distrikta, ni institucije ni organizacije, bilo privatne bilo državne, ni ludi ni zbunjeni. Da bi oni prihvatili te obmane moraju za to biti nagrađeni. A nagrada se svake godine dodjeljuje u vidu POTLAČA.
   Potlač je obredni čin darivanja. Lokalne vođe svake godine pokazuju svoju moć, odnosno nadmoć činom darivanja svojih podanika. Darivanje se odvija u obliku oko 2000 amandmana na budžet Brčko Distrikta koji se darivaju u formi raznih grantova ili fiktivnih i stvarnih projekata podanicima-klijenteli brčanske vlasti.  Darivanja znaju biti obostrana u vidu diploma, počasnih diploma, naučnih titula ali i onih «nevidljivih»  «darivanja». Za tu cijenu-grantove pristali smo da laž postane istina, zlo dobro, nemoralno moralno, pa smo i sami postali takvi. No, problem je što nema garancija da će to na što smo pristali- laž, nemoral i obmana- biti prihvaćeno kao legalno i legitimno izvan granica Distrikta. Tu Potemkinovu –Brčansku obmanu mogli bi ovaj put da «plate» studenti privatnih univerziteta u Brčkom koji se zapošljavaju izvan Distrikta. Možda se tada shvati da to što radimo možda i nije izraz naše ludosti, ni naše zbunjenosti, ali zasigurno nije ni izraz naše normalnosti. Jer to što radimo i na što pristajemo u Distriktu, zasigurno nije «normalno».

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email