PRAVNA SIGURNOST GRAĐANA U SVJETLU MJERA KRIZNIH ŠTABOVA NA TRI NIVOA VLASTI?!

Nakon što je nedavno Ustavni sud BiH odlučivao o zahtjevu za ustavnost mjere federalnog Kriznog štaba o zabrani kretanja licima preko 65, odnosno mlađim od 18 godina i donio odluku da je takva mjera protivna Ustavu, nameće se pitanje ustavnosti i drugih mjera koje su Krizni štabovi u BiH, pa i u Brčko Distriktu BiH, donosili.

Ovo posebno sa aspekta donošenja mjera od strane tri nivoa vlasti u jednoj državi i njihove primjene, kako na one koji žive na području za koje se donose te mjere, tako i na ostale građane BiH koji se zateknu na području drugog nivoa vlasti na kojem nemaju prebivalište.

Prvo se nameće pitanje primjene mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i to u smislu sankcionisanja ne samo onih koji pripadaju entitetu u kojem je uvedena takva mjera, nego i onih koji pripadaju drugom entitetu ali koji se u određenom momentu zateknu na području  entiteta u kojem je takva mjera na snazi, a u drugom nije.

Ili primjer drugi. U jednom entitetu na snazi je opšta zabrana kretanja za vrijeme vikenda dok u ostatku države to nije slučaj, pa se postavlja pitanje da li ta mjera treba da važi samo za građane tog entiteta i da li se mogu sankcionisati za kršenje te mjere i građani koji ne žive u tom entitetu?

Ono što nam je poznato je da su i u prvom i u drugom slučaju sankcionisani građani koji nemaju prebivalište u entitetu koji je uveo ove mjere, pa se postavlja pitanje da li su takvi potezi nadležnih organa protiv ustavni?

Niz je apsurdnih situacija koji opominju da u vanrednim situcijama u kojima su u opasnosti svi građani BiH bez obzira gdje žive, odlučivanje na nekoliko nivoa vlasti, kao što je u BiH, a koje nije zajednički usaglašeno, može dovesti i dovodi u pitanje  pravnu sigurnost građana.

 

A.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email