ZAŠTO JE SMIJENJEN ISMET DEDEIĆ? Ima neka tajna veza

 Da bi se racionalno moglo pristupiti analizi smjene Ismeta Dedeića, savjetnika gradonačelnika i predsjednika SBB-a u Brčkom, potrebno je stišati navijačke strasti i osloboditi se pritiska ogromnog nezadovoljstva koje osjeća javno mnijenje spram nosilaca javnih funkcija, posebno spram onih koji su dugo u vlasti i koji su zasigurno odgovorni za očajno stanje u kojem se Distrikt nalazi.

Gradonačelnik Milić zasigurno nije smijenio Dedeića zbog nezadovoljstva građana ili zbog njegovih eventualnih loših poteza spram tih građana i Distrikta. Razlozi su sasvim druge prirode. Mogući trag objašnjena ove smjene mogao bi se naći na posljednjoj vanrednoj sjednici Vlade kada su usvojene smjernice za izmjenu Zakona o sigurnosti saobraćaja. Sama izmjena ovoga Zakona nema nikakve veze sa sigurnosti saobraćaja, nego je u direktnoj vezi sa «legalizacijom» ovlasti JP «Putevi» da po svojim slobodno izabranim pravilima ubire sredstva od javnih parkinga i da po svome slobodnom nahođenju kažnjava one koji nisu platili parkiranje, što je potvrdila i presuda Apelacionog suda u Brčkom.

Na pomenutoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH usvojene su smjernice za izmjenu brčanskog Zakona o sigurnosti saobraćaja, ali na način da su preglasani bošnjački članovi Vlade. Interesantno je da nijedan medij, osim ovog portala, nije to objavio.

     Otkako je obznanjena presuda Apelacionog suda Brčko distrikta BiH kojom su proglašene nezakonitim i stavljene van snage odredbe Odluke JP “Putevi Brčko” koje propisuju doplatnu kartu i blokatore vozila, procedura donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, čiji je nosilac Odjeljenje za komunalne poslove, a kojim je planirano regulisati prije svega da je neplaćanje parkinga prekršaj, dobila je na značaju i nastoji se što prije privesti kraju.

      No, problem je u tome što Brčko Distrikt već ima zakonske odredbe koje regulišu parkinge, ali su na to svi zaboravili. Brčanski Zakon o sigurnosti saobraćaja stupio je na snagu davne 2007. godine. Međutim, kako je Statutom Distrikta propisano da je svaki zakon sa državnog nivoa direktno primjenjiv na teritoriji Distrikta, Brčko Distrikt odavno u praksi primjenjuje isključivo državni Zakon o sigurnosti saobraćaja. Usljed svega toga, brčanski Zakon o sigurnosti saobraćaja je zaboravljen. Zaboravljen, ali ne i stavljen van snage. Kako državni Zakon o sigurnosti saobraćaja ne sadrži odredbe o parkinzima, sve odredbe o parkinzima koje sadrži zaboravljeni brčanski Zakon o sigurnosti saobraćaja i dalje su primjenjive u Distriktu.

     Posebno je važna jedna odredba ovog zaboravljenog brčanskog zakona, a to je odredba člana 5. stav (5) koja navodi da kontrolu parkiranja na mjestima gdje je parkiranje vremenski ograničeno, vrše fizička i pravna lica koja odredi Vlada na prijedlog nadležnog odjeljenja (Odjeljenja za javne poslove). U praksi to znači sljedeće: JP Putevi cijelo prethodno vrijeme vrši kontrolu parkiranja bez zakonskog uporišta, jer nikada nije sprovedena procedura propisana navedenim članom 5. stav (5) brčanskog Zakona o sigurnosti saobraćaja. Odjeljenje za javne poslove nikada po zakonom provedenoj proceduri nije predložilo da JP Putevi vrši kontrolu parkiranja, niti ih je za takvog kontrolora odredila Vlada Distrikta. Pri tome uopšte nije sporno da je važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima propisano da naknada od parkinga pripada JP Putevi Brčko, da se organizacija, korištenje i upravljanje parkinzima utvrđuje odlukom koju donosi ovo javno preduzeće, ali je itekako sporno da je iko ikada zakonski ovlastio ovo javno preduzeće da vrši kontrolu naplate parkinga u Distriktu.

     S tim u vezi, planirane izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, čiji je nosilac Odjeljenje za komunalne poslove, trebale bi između ostalog zakonski odrediti da kontrolu parkiranja vrši JP Putevi i propisati da je neplaćanje parkinga prekršaj. Ali da bi ova zakonska odredba da kontrolu parkiranja vrši JP Putevi stupila na snagu (čime bi se ozakonilo faktičko stanje), potrebno je između ostalog staviti van snage navedenu odredbu člana 5. stav (5) brčanskog Zakona o sigurnosti saobraćaja koja propisuje kako smo već rekli da kontrolora parkinga bira Vlada na prijedlog Odjeljenja za javne poslove. U protivnom bi na snazi mogla biti dva zakona koja regulišu istu materiju (kontrolu korištenja parkinga) na različit način. Usljed toga je Odjeljenje za komunalne poslove pokrenulo proceduru stavljanja van snage odredbe člana 5. stav (5) Zakona o sigurnosti saobraćaja i drugih (manje bitnih) odredbi ovog zakona, a koje se odnose na parkinge, predloživši Vladi smjernice za stavljanje ovih odredbi van snage.

No, tome se danas usprotivio šef Odjeljenja za javne poslove, odnosno bošnjački članovi Vlade, sada svjesni činjenice da JP Putevi cijelo ovo vrijeme nezakonito kontroliše naplatu parkinga i da bi ovim izmjenama brčanskog Zakona o sigurnosti saobraćaja, Odjeljenje za javnu sigurnost izgubilo nadležnost (koje možda do sada i nisu bili svjesni) da Vladi predlaže ko treba kontrolisati naplatu parkiranja, a nakon sprovođenja određene zakonske procedure (javnih nabavki ili slično). Stoga je traženo da se o stavljanju van snage navedene odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja, prvo raspravlja na skupštinskoj većini. Ovakva inicijativa je odbijena, a svi Bošnjaci su bili uzdržani po pitanju usvajanja smjernica na sjednici Vlade. No, bez obzira na to, a imajući u vidu da se JP Putevi usljed sudske presude žuri da se ozakoni bilo kakav mehanizam prisile za građane Distrikta kako bi plaćali parking, srpski i hrvatski članovi Vlade usvojili su ove smjernice i preglasali Bošnjake u Vladi Distrikta.

 Od ranije je poznato da je politički stav g. Dedeića da se ove izmjene ne podrže. Treba dodati da na insistiranje g. Dedeića nije došlo do izglasavanja odluke o odobravanju dodatna 4 miliona eura JP Putevi za dovršetak zaobilaznice.  Osporavao je i osporava kreditno zaduženje Distrikta vezano za Luku. I ne samo to. Istovremeno g. Dedeić mnogo toga traži: od poslovnih zona do izgradnje aerodroma u Distriktu. Mnogi ga optužuju za nove sudske procese. Preko noći Dedeić je postao glavni "remetilački" faktor u Distrikt. Nije li to jedan od razloga njegove smjene. Naravno, sve to bi ipak morao pojasniti gradonačelnik Milić koji ga je smijenio.

Interesantno je napomenuti da bošnjački predstavnici u Vladi jesu bili suzdržani kod glasanja za smjernice za izradu Zakona o sigurnosti saobraćaja, ali nisu iskoristili sve mogućnosti da se ova tačka dnevnog reda odgodi. Neki smatraju da bi takva mogla biti i bošnjačka podrška Dedeiću nakon njegove smjene.

Z.J.K.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email