KO KONTROLIŠE JAVNA PREDUZEĆA I FONDOVE U DISTRIKTU? Brčanska javna preduzeća i fondovi potpuno politički privatizovane firme

Javna preduzeća koja je osnovao Brčko Distrikt BiH, na način da su njihovim osnivanjem pojedine nadležnosti Vlade i javne uprave Distrikta prenesena na njih, već godinama se nalaze u položaju nedodirljivih bastiona i izvora finansijske moći vladajućih političkih krugova u Brčkom.

Ovu konstataciju potkrepljuje činjenica da svakim od tih preduzeća upravljaju pojedine političke stranke iz Distrikta bez kojih u javnom preduzeću nije moguće izvršiti ni jedno zapošljavanje, dodijeliti nijedan ugovor na tenderu, ili planirati bilo kakvu razvojnu strategiju.

Zašto je to tako, i koji su to instrumenti koji omogućavaju političkim strankama upravljanje javnim preduzećima i fondovima? Analizirajući ovaj brčanski, pa i bosanski fenomen, dolazi se do zaključka da svaka stranka u vlasti u Distriktu ima svoje preduzeće ili fond kao izvor moći koji osigurava poslušnost biračkog tijela. Do ovoga se došlo na način da se zakonima i osnivačkim aktima koji se usvajaju u Skupštini a koji su napisani pravno problematičnim jezikom, prvo osiguraju mehanizmi da izbor upravljačkog mehanizma u javnom preduzeću ili fondu omogućavaju međustranački dogovor oko toga šta kome pripada, a onda se putem kontrolisanog rukovodnog i upravljačkog tijela u preduzeću ili fondu postupa po željama i zahtjevima stranaka. I ono što je naročito bitno je da je uspostavljen mehanizam da niko ne kontroliše njihov rad.

Svaki pokušaj kontrole rada ili uticaja od strane javne uprave završava upozorenjem menadžmenta javnog preduzeća da je prema članu 61. Statuta Brčko Distrikta BiH rad javnih preduzeća nezavisan i da javna uprava tu nema šta da radi.

Po ovome, javna preduzeća „odgovaraju“ samo Skupštini Distrikta podnošenjem izvještaja, a pošto Skupština, kao i svako drugo zakonodavno tijelo, nema operativnih izvršnih jedinica putem kojih bi uspostavila kontrolne mehanizme nad radom javnih preduzeća, to se može ustvrditi da su brčanska javna preduzeća i fondovi potpuno politički privatizovane firme na principu nezavisnosti od javne uprave.

Svugdje u svijetu resorno ministarstvo odgovara za oblast za koju je nadležno, bez obzira da li nadležnosti obavlja direktno ili putem posebno osnovanih agencija, preduzeća, fondova. Statutarna nezavisnost javnih preduzeća u Brčkom očigledno predstavlja proračunato izmanipulisanu i zloupotrijebljenu frazu koja onemogućava iole ozbiljniju kontrolu rada. Nezavisnost koju je pomenuo Statut znači da se uprava i Vlada ne smiju miješati u operativni rad preduzeća, te da gradonačelnik i članovi Vlade ne smiju imati uticaj na tendere i zapošljavanje, a ne na zakonitost rada i politiku koju vodi preduzeće koji mogu dovesti do ozbiljnih problema u nekim oblastima.

Očigledno, u Distriktu Brčko sve mora biti pod kontrolom neke stranke, kao u nekadašnjem komunističkom sistemu, s jedinom razlikom što u komunističkom sistemu nije bilo političkih protivnika ni etničkih podjela javnog prostora, pa je i kontrola partije bila neka vrsta državne (javne) kontrole. U našem primjeru radi se isključivo o privatno-stranačkoj kontroli (privatizaciji) javnih preduzeća (javnih dobara).

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email