Vlada Distritka usvojila izmjene Pravilnika o zapošljavanju: socijalni status kandidata se dodatno boduje

Na trećem nastavku 30. redovne sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH usvojen je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju.

„Na samoj sjednici Vlade gradonačelnik je intervenisao izmjenom u članu 24. koja se odnosi na dodatno bodovanje. Dosada su sa tri boda dodatno bodovani kandidati porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, a današnjom izmjenom uvode se dva dodatna boda za one kandidate koji na kućnoj listi u svom domaćinstvu imaju nezaposlene ili penzionisane članove kao i dva dodatna boda na samohrane roditelje“, istakao je šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić. On je dodao da se ostale izmjene Pravilnika odnose na detalje tehničke prirode koji će precizirati određene pravne norme kako bi izbor kandidata bio što efikasniji.

No, postavlja se pitanje da li jedna dobra inicijativa (respektiranje socijalnog statusa kandidata pri zapošljavanju) može da se realizira na ovaj način. Statut Brčko Distrikta jasno definira da se primarno zapošljavanje u Distriktu vrši na osnovu profesionalnih sposobnosti kandidata a da dopuna tom kriteriju bude nacionalni, spolni, pa i socijalni status kandidata. Taj stav Statuta je operacionaliziran  Zakonom o državnoj službi pa se sada postavlja pitanje da li se izmjene Pravilnika o zapošljavanju mogu raditi a da nisu usklađene sa Statutom i zakonima Distrikta. Naravno, u Distritku je sve moguće pa zato i imamo pravni kaos čije će posljedice snositi generacije.

Dakle, da zaključimo. Jedna dobra (solidarna) ideja mora biti zakonski operacionalizirana osim ako nećemo da ova inicijativa kod prve ozbiljnije tužbe padne na sudu ili da se pretvori u svoju suprotnost, kao što je slučaj sa nacionalnim kriterijem.

E.U.
   

Pin It