PRAVOSUĐE NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI: REFORMA PRAVOSUĐA ILI NOVI LEVIJATAN

Razmatranje izvještaja pravosudnih organa na posljednjem Skupštinskom zasjedanju, kao i zaključak usvojen tim povodom, kako zbog svojih političkih intencija tako i zbog mogućih pravnih i političkih konzekvenci zaslužuje posebnu pažnju i poseban komentar. Pokazalo se, možda po prvi put, da je grupacija na vlasti jedinstvena i da ima jasne političke ciljeve svog nastupanja. A ovi ciljevi po svojim mogućim političko-pravnim konzekvencama ne treba zanemarivati.

Oni u bitnome mijenjaju postojeći pravno-politički model Brčko Distrikta BiH, utemeljen u Statutu Distrikta. Zaključak usvojen na ovom skupštinskom zasjedanju ide u pravcu, kako se tamo kaže "uspostavljanja striktne podjele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast" tako da se Tužilaštvo stavlja pod direktnu verifikaciju Skupštine, a Pravosudna komisija treba da se transformira u novo odjeljenje Vlade Brčko Distrikta BiH. Ranije inicirane promjene kada je u pitanju Pravobranilaštvo, Direkcija za finansije i Kancelarija za upravljanje javnom imovinom jasno pokazuju da sve instutucije vlasti u Distriktu, osim Osnovnog i Apelacionog suda treba staviti pod kontrolu Skupštine i Vlade Distritka. Time se neka vrste policentričnog pravno-političkog sistema, uspostavljenog uz asistenciju međunarodnog faktora i ne bez razloga, pokušava transformirati u klasični monocentrički sistem koji svoj legalitet i legitimitet izvodi iz volje narode izražene na izborima i objektivizirane u vladajućoj političkoj strukturi. Promjene za respektirati ali i razmišljati.
Nije sporno da je ovaj postojeći policentrični sistem iznjedrio otuđene centre moći sa manjkom legitimiteta ali on je nastao najvećim dijelom iz razloga što klasična demokracija, bez popratnih elemenata sopstvene kontrole (što u Distriktu zasigurno nije slučaj) se pretvara u LEVIJATANA-ČUDOVIŠTE koje svoju vladavinu pretvara u tiraniju, voluntarizam i samovolju demokratski (od naroda) izabrane političke oligarhije. Stoga bi bilo racionalno procijeniti da li je pametno jednu samovolju zamijeniti drugom još većom i opasnijom. No, problem je što ovdje nema ko da racionalno procjenjuje dileme nego se stvar odvija po iracionalnoj logici vlasti koja hoće da postane apsolutna, što i jest kao opasnost u osnovi demokracije.
To se vidjelo po tipu kritike koja je upućena pravosudnim institucijama. Ona se svela na nacionalne zamjerke navodnog nacionalnog debalansa zaposlenih u ovim institucijama, zaboravljajući pri tome da je bosansko a posebno brčansko društvo multietničko i da ovdje ne žive isključivo Srbi, Hrvati i Bošnjaci, nego i građani i Ostali. Takava kritika u krajnju liniji vodi sveobuhvatnim nacionalnim podjelama što je u totalnoj suprotnosti sa intencijama Konačne arbitražne odluke za Brčko. S druge strane optužuju se Pravosudne institucije, prije svega Tužilaštvo i Policija (u ranijem sazivu) za "spektakularna" hapšenja koja su na kraju rezultirala oslobađajućim ili minimalnim presudama. Niko više ne postavlja pitanje kako je moguće da u startu koncipirane optužnice rezultiraju takvim presudama i kako to da u Distriktu, za koji se smatra da je u njemu prisutan najviši stepen kriminala i korupcije, praktično i nema ozbiljnije presude za takve delikte. Ne vode li ovakve prijedlozi upavo tome da Brčko postaje mjesto sa najvećim stepenom kriminala i korupcije ali bez kriminalaca, bar sa aspekta Tužilaštava i sudstva.
Posljednja Skupština je definitivno potvrdila da u Distriktu više ne postoji opozicija, niti bilo koja politička opcija više prihvata ulogu opozicije. Sve žele da budu pozicija, po svaku cijenu, uz slogan "daj i meni". Ovako nešto je logična posljedica stavova građana koji isto tako žele isključivo da budu uz poziciju, bez obzira o kome se radi, sa istim sloganom "dajte i nama".
Kada se tome doda da u Brčkom nemate ni naznaka ozbiljnije kritičke i intelektualne javnosti onda sve ovo vodi uspostavi vlasti kao LEVIJATANA, koja će u krajnjoj konzekvenci progutati i svoju djecu. Razmislimo, ko bi ta djeca mogla da budu?

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email