REFORMA UPRAVE ZA DNEVNE POTREBE: JAVNA UPRAVA DISTRIKTA PROŠIRENA ZA ODJEL ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

   Gotovo neprimjetno je za potrebe koordinacije vladinih odjela  u oblasti evropskih integracija formirano novo 12-to Odjeljenje Vlade- Odjeljenje za evropske integracije.

Samo po sebi, to i ne bi trebalo da čudi jer je Bosna i Hercegovina na evropskom putu i svi nivoi vlasti imaju svoje obaveze na tom putu, pa tako i Distrikt Brčko sa gotovo jednakim obavezama kao i dva bh entiteta. Međutim, ono što bi trebalo da izaziva pažnju javnosti je pitanje, kako i na osnovu kojih analiza i potreba Brčko distrikt osniva nove odjele, i na temelju kojih analiza se zasniva njihovo organizovanje i funkcionisanje. U okviru evropskih institucija koje se bave organizacijom javne uprave poznato je da se proširenje ili mijenjanje javne uprave ne može vršiti bez tzv. „Analize troškova i koristi“. Ova analiza treba jasno da ukaže kakve koristi vlast i građani mogu da imaju od formiranja neke nove upravne organizacije , koliko to košta, i kako će se ta nova organizacija isplatiti kompletnoj javnoj upravi i doprinijeti njenoj boljoj funcionalnosti. Nažalost, mora se konstatovati da ni vlast u Distriktu, ali niti bilo gdje drugdje u BiH ne koristi ovu analizu i da se funkcionisanje javne uprave svodi na potrebe dnevne politike. Tako se npr. već godinama građani u Brčko distriktu pitaju šta radi Odjel za raseljena lica koji je glavnu ulogu ostvarivao u popravkama ratom oštećenih stambenih objekata, kada su ti objekti već odavno popravljeni, ili šta radi Odjel za komunalne poslove koji je ¾  svojih nadležnosti još prije 10 godina predao JP Komunalno Brčko i da se preostale nadležnosti mogu ostvarivati bez problema u okviru nekog već postojećeg odjela Vlade. Mnogo je tu još „problematičnih“ odjela i njihovih nadležnosti kojim bi se u nekakvoj racionalizaciji poslova Vlada Distrikta mogla svesti na 6 do 7 odjela umjesto sadašnjih 12. Ali očigledno je da još uvijek povoljan način finansiranja institucija Distrikta kroz još uvijek pozamašan budžet dozvoljava komociju kada je organizacija uprave u pitanju, i da će se nadležni pozabaviti racionilazacijom i analizom troškova učinka kada se umanje budžetske mogućnosti Distrikta. B.A.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email