KOME IDU DONACIJE ZA POPRAVKE RATOM OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BIH?

   Nedavna polemika na sjednici Vlade Brčko distrikta u vezi  Programa utroška grantova za sanaciju objekata izbjeglim, raseljenim licima i povratnicima nije mogla proći nezapaženo. Polemika se odnosila na kriterije za odabir korisnika koji je utvrdila državna komisija još 2006.godine, a koji su trebali da osiguraju pravičnu i jednaku raspodjelu donacija za izbjegla, raseljena lica i povratnike u cijeloj državi, pa tako i u Distriktu.

Obzirom da se u Budžetu Distrikta još uvijek odobravaju sredstva za ove namjene resorni odjel Vlade je prema važećim procedurama predložio pomenuti program i za 2017. godinu kako bi izvršio odabir odgovarajućih korisnika. Zaista, zvuči gotovo nevjerojatno da Brčko distrikt ni nakon 20 godina od kada je započela rekonstrukcija i sanacija ratom oštećenih objekata na području prijeratne opštine Brčko nije okončao ovaj posao. Zato se s pravom možemo zapitati koji su to objekti na kojima se još uvijek iz budžeta finansiraju popravke i koji to korisnici još uvijek ispunjavaju kriterije. Uvidom u kriterije može se konstatirati da se mora raditi o izbjeglom, raseljenom licu ili povratniku. Ko još uvijek ima taj status u Distriktu? Očigledno da se nekima priznaje status jedne od ove tri kategorije, pa se postavlja pitanje, na osnovu čega. Sljedeći kriteriji se odnose na stanje objekata, kojima je uslov da ne zadovoljavaju minimalne standarde za život kako bi ispunili uslov za sanaciju. Da li takvi objekti u Distriktu još uvijek postoje?  Ako postoje, kako je moguće da su nadležni u Distriktu dopustili da pored svih tih sredstava u budžetima neko godinama živi u takvim uslovima. Mnogo je nedoumica oko ovoga, i otvaraju se mnoga pitanja. Zato je zaista vrijeme da se Program sanacije objekata za izbjegla, raseljena lica i povratnike jednom okonča i da se ta sredstva preusmjere za neke druge namjene i neke druge korisnike kojima je to potrebnije. A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email