Direktorica sa diplomom neakreditovanog brčanskog fakulteta

Prosvjetnoj inspekciji podnijeta je prijava protiv Komisije Ministarstva prosvjete koja je na konkursu za v.d. direktora OŠ „Branko Božović” izabrala Gordanu Klikovac, koja je konkurisala sa nevalidnom dokumentacijom i uvjerenjem o završenim studijama na Učiteljskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Brčkom, koji nije akreditovan.

U prijavi se ističe i da je prekršen konkurs jer je podnijela uvjerenje o završenim studijama na Učiteljskom fakultetu bez prosječne ocjene tokom studija, što je jedan od četiri uslova za prijem na tu funkciju. Na sajtu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na listi akreditovanih ustanova nema pomenutog Internacionalnog univerziteta u Brčkom. To dokazuje i zahtjev Internacionalog univerziteta u Brčkom od 9. decembra 2019. godine, u koji je „Dan” imao uvid i koji se nalazi na prvoj stranici njihovog sajta, u kojem zahtijevaju od Odjeljenja za obrazovanje Brčkog i Agenicije za razvoj visokog obrazovanja da se ta ustanova reakredituje nakon što je dozvolu za rad dobila 12.1.2012. godine. U odgovoru Odjeljenja za obrazovanje Brčkog navodi se da je na osnovu čl 29. Zakona o visokom obrazovanju distrikta Brčko propisano da je visokoobrazovna ustanova dužna obnoviti akreditaciju najkasnije dvije godina nakon što je dobila licencu za rad.

U odgovoru navode da su nakon promjene propisa formirali novu komisiju za reakreditaciju tog univerzioteta, ali da je postupak u toku.

– Pored toga što ta privatna ustanova, koja je izdala uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi, nema potrebnu i validnu akreditaciju dugi niz godina, a što pokazuju svi validni dokumenti, uvjerenje koje je dostavila izabrana v.d. direktorica nema validne podatke, odnosno prosječnu ocjenu sa studija, što je jedan od četiri opšta uslova za učestvovanje na konkursu. Prilažem i zvaničine podatke o listi fakulteta koji nijesu akreditovani Bosni i Hercegovini i listu fakulteta u Bosni i Hercegovini koji su akreditovani – navodi se u prijavi.

Iz Ministarstva prosvjete za „Dan” je saopšteno da uvjerenje o završenim studijama ima istu pravnu snagu kao i diploma.

– Ministarstvo u postupku priznavanja može cijeniti, odnosno utvrđivati kriterijume propisane članom 15 Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, i to, između ostalog: da li je ustanova koja je izdala diplomu priznata, odnosno akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena obrazovna isprava. Dopisom Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, broj: 37-000536/18 od 26. jula 2018. godine, Ministarstvo prosvjete je obaviješteno da je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, odnosno članom 161 („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine”, broj 30/09 i 29/18) propisano da rješenje izdato visokoškolskim ustanovama prije stupanja na snagu ovog zakona predstavlja licence i prvu akreditaciju visokoškolske ustanove, kao i da licence i akreditacija važe do rješavanja po zahtjevu za licence i akreditaciju. Dalje je dopisom navedeno da su svi dokumenti – diplome koje su izdate od strane visokoškolskih ustanova sa područja Brčko distrikta priznate i ispunjavaju uslove za priznavanje u inostranstvu – ističu iz Ministarstva prosvjete.

D.B.

 

Izvor: https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&datum=2020-03-10&clanak=736794

 

Veza:

Da li Odjel za obrazovanje čestim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju pokušava legalizirati nelegalne visokoškolske ustanove u Brčko Distriktu BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email