Dalipagić u Beogradu izložio projekat modernizacije Luke Brčko, mada u Brčkom nema političkog dogovora

Bez obzira što ne postoji suglasnost vladajuće većine u Brčko Distriktu BiH  oko projekta “Luka” i što Skupština Distrikta nije odobrila kredit za ovo Javno preduzeće Distrikta nastavljaju se međunarodne aktivnosti oko modernizacije i nadogradnje Luke Brčko, pa samim tim i zaduženja Distrikta.

Tako čitamo na portalu fokus.ba:

“Zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić učestvovao je na sastanku na visokom nivou o Saobraćajnoj studiji i projektima u makroregiji Dunava, održanom u Beogradu 28. septembra 2017. godine.

Predmetni sastanak je dio Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR), prioritetno područje 1b (PA1b): „Poboljšanje mobilnosti i multimodalnosti – cestovne, željezničke i zračne veze“.

U prvom dijelu sastanka, prezentirana je Saobraćajna studija za dunavsku makroregiju koju je izradio EIB za potrebe EUSDR PA1b. Studijom su identificirani budući saobraćajni projekti u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu koji su relevantni na nivoima država članica i koji su značajni za dunavsku makroregiju.

Jedan od predstavljenih projekata u Studiji koji je podržala Evropska investicijska banka je i dionica autoceste na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini Tarčin – Konjic.
U drugom dijelu sastanka, sudionici su raspravljali o Studiji sa aspekta država članica dunavske makroregije.

Zamjenik ministra Dalipagić je u kontekstu predstavljanja projekata država članica značajnih za ovu makroregiju, pored projekata iz cestovne i željezničke infrastrukture, izložio i projekt modernizacije i nadogradnje kapaciteta Luke Brčko, koji je podržao WBIF na Samitu u Trstu u julu ove godine.

Ovaj projekt je istaknut kao projekt koji će doprinijeti unapređenju i poboljšanju mobilnosti i multimodalnosti u dunavskoj makroregiji.

Na kraju sastanka na usvojeni su određeni zaključci, a jedan od njih je i da će saobraćajnu Studiju prekontrolisati države članice EUSDR-a. Također, Studija će biti prezentirana na narednom forumu finansijera organiziranom pod okriljem EUSDR-a.

U razmjeni iskustava i dobrih praksi sa predstavnicima zemalja članica dunavske regije, a koje su ujedno i članice Evropske unije, istaknuta je mogućnost da Bosna i Hercegovina, u budućem periodu, finansira preostale dionice na Koridoru Vc, putem Evropskog fonda za povezivanje (CEF) na način da se izgradnjom preostalih dionica na Koridoru Vc poveže teritorij Evropske unije u tranzitu kroz BiH (tranzit putem preko Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu).”

Vidjet ćemo šta će na sve ovo reći lokalni političari.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email