Apelacioni sud Distrikta donio presudu: DOPLATNE KARTE I BLOKIRANJE VOZILA NISU ZAKONITI

Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH svojom presudom od 29.9. ove godine, ocjenjujući zakonitost pojedinih odredbi Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko Distriktu BiH i Cjenovnika usluga parkiranja koje je donio Upravni odbor JP Putevi Brčko, ustvrdio je da iste nisu u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta BiH.

Naime, radi se o odredbama vezanim za naplaćivanje doplatne karte za vozila za koju nije plačena karta parkirališta ili je prekoračeno vrijeme parkiranja, odnosno prava JP Putevi Brčko da zbog neplaćene karte na vozila postavlja „blokatore“. Sud je utvrdio da se u oba slučaja radi o odredbama koje nisu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o obligacionim odnosima.

Tako Zakon o komunalnim djelatnostima nije predvidio da se određuje sankcija za neplaćenu parking kartu, a takav karakter ima doplatna karta, pa JP Putevi Brčko tako nešto nisu mogli predvidjeti u svom aktu koji je usvojio Upravni odbor preduzeća. Takođe, blokiranje vozila koje onemogućuje korištenje istih od strane njihovih vlasnika, po ocjeni suda, je u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima koji nije predvidio da se bilo čija pokretna stvar može zadržavati bez volje njegovog vlasnika.

Ovo je po svemu sudeći ozbiljan udarac JP Putevi Brčko u smislu zakonitosti u njihovom radu. Faktički iznos od 92.000 KM koje se nedavno spominjao kao dug vozača preduzeću za neplaćeno parkiranje nikada neće moći biti naplaćen jer je shvatanje suda da ne postoji zakonska osnova za sankcionisanje vozača. Prema tome, Apelacioni sud je sporne odredbe stavio van snage a na nadležnima je da sporna pitanja prvo riješe kroz zakone Distrikta, pa tek onda kroz akte preduzeća.

 

Z.J.K.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email