Bez obzira što je nadležni Odjel za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta BiH okončao upravni nadzor nad radom Evropskog univerziteta i tim povodom izdao pozitivno rješenje, visokoškolske ustanove iz Distrikta su još uvijek pravna fikcija koja nikoga ne zabrinjava, ni nadležne organe vlasti Distrikta, ni visokoškolske ustanove, ni one koji ih pohađaju-studente.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici donijela zaključak u čijoj se prvoj tački daje zaduženje skupštinskoj Zakonodavnoj komisiji, da u cilju striktne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, pripremi plan izmjene regulative kojim bi se ukinula Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i formiralo odjeljenje Vlade koje bi preuzelo nadležnosti Pravosudne komisije.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Na sjednici Skupštine Brčko distrikta koja je održana u proteklu srijedu, između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se nalaže Zakonodavnoj komisiji Skupštine da u skorije vrijeme pripremi potrebnu regulativu za ukidanje Pravosudne komisije i formiranje posebnog odjela Vlade koji bi preuzeo kompetencije ove institucije. O ovome se razgovara već nekoliko godina ali je interesantno pogledati šta bi to značilo i na koji način bi se to ostvarilo.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Razmatranje izvještaja pravosudnih organa na posljednjem Skupštinskom zasjedanju, kao i zaključak usvojen tim povodom, kako zbog svojih političkih intencija tako i zbog mogućih pravnih i političkih konzekvenci zaslužuje posebnu pažnju i poseban komentar. Pokazalo se, možda po prvi put, da je grupacija na vlasti jedinstvena i da ima jasne političke ciljeve svog nastupanja. A ovi ciljevi po svojim mogućim političko-pravnim konzekvencama ne treba zanemarivati.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

U srijedu 24.05. započela je 12. redovna sjednica Skupštine Brčko Distrikta BiH na čijem dnevnom redu su se našli izvještaji o radu pravosudnih institucija-Kancelarije za pravnu pomoć, Tužilaštva, Pravosudne komisije, Apelacionog suda, Osnovnog suda, nekoliko revizorskih izvještaja i Prijedlog mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju JP Komunalno.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email