Naknade članova upravnih odbora u Distriktu najviše do iznosa prosječne plaće

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH razmatrali su i u prvom čitanju usvojili Nacrt zakona o radu o kojemu će biti provedena javna rasprava, i to u dva termina - 2. i 9. april. Razmatran je i usvojen izvještaj Zakonodavne komisije po zaključku Skupštine Brčko distrikta od 28. novembra 2018. godine koji se odnosi na naknade članova upravnih i nadzornih odbora.

Donesen je zaključak kojim je precizirano da naknade članova upravnih odbora mogu iznositi najviše do iznosa prosječne plaće isplaćene u Brčko distriktu za prethodnu godinu, a naknade članova nadzornih odbora najviše do 70 posto iznosa prosječne plaće isplaćene u Brčko distriktu za prethodnu godinu.

Članovi upravnih i nadzornih odbora ne mogu imati manje kvalifikacije i radno iskustvo od menadžmenta kojeg biraju, a članovi upravnih odbora ne mogu biti birani u institucijama u kojima su u radnom odnosu.

Utvrđena je i obaveza da upravni i nadzorni odbori najmanje dva puta godišnje izvještavaju osnivača o svom radu, a godišnji poslovni planovi javnih preduzeća, ustanova, zavoda i fondova, moraju biti upućeni osnivaču na usvajanje najkasnije do kraja prvog kvartala kalendarske godine za koji se plan usvaja.

Također je precizirano da je potrebno tražiti saglasnost osnivača za bilo kakve izmjene i dopune akata koje je osnivač donio ili prethodno dao suglasnost.

Svi pravilnici, njihove izmjene i dopune koje reguliraju plaće, naknade, minuli rad, topli obrok, dnevnice i druga primanja isključivo se donose uz saglasnost osnivača.

Upravni odbori i menadžmenti javnih poduzeća, ustanova i fondova zaduženi su da u roku od 60 dana izvrše usklađivanja svojih akata s izvještajem i zaključkom, a Vlada Brčko distrikta BiH i nadležna skupštinska komisija da u roku od 90 dana pripreme i predlože Skupštini izmjenu zakonskih propisa i osnivačkih akata identificiranih u izvještaju Zakonodavne komisije.

Skupština će sjednicu nastaviti u ponedjeljak, 18. marta, razmatranjem seta zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Distrikta, izvijestila je Skupština Brčko distrikta BiH.

 

Izvor:   Fena

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email