Otvoreno pismo pravosudnim institucijama Brčko Distrikta BiH

Našoj redakciji obratio se  otvorenim pismom Predsjednik Odbora povjerilaca ZZ „Ratar“ u stečaju, Rahman Šaćir koje prenosimo u cijelosti.

           Otvoreno pismo pravosudnim institucijama Brčko Distrikta BiH

„Novom Bimeksu“ 55 miliona KM nije dovoljno: Bespravno prodaju imovinu na području Federacije

“Bimeks” je nekada bio industrijski kompleks za proizvodnju i preradu mesa sa blizu 1.600 radnika.

Procijena vrijednosti kapitala kretala se oko 55 miliona KM, a privatizovano je za 200 KM uz obavezu kupca da tokom tri godine uloži 10 miliona KM i zaposli oko 300 radnika.

Ugovor o kupovini 67 odsto kapitala „Bimeks“ sa Brčko distriktom je zaključila firma „Galames“ Beograd koja je u tom procentu i vlasnik, odnosno osnivač „Novog Bimeksa“.

Tim ugovorm je definisana i tačno pobrojana imovina koja je pripala „Novom Bimeksu“, a radilo se samo o imovini koja se nalazila isključivo na području Brčko distrikta.

Međutim, „Novom Bimeksu“ odnosno Draganu Čićiću to očigledno nije bilo dovoljno. U saradnji sa Osnovnim sudom Brčko distrikta, izdejstvovao je Potvrdu da je pravni sljednik Društvenog preduzeća „Bimeks“ Brčko, Industrija mesa i konzervi sa hladnjačom, sa p.o., Naselje hladnjača br. 3, Brčko.

Registarsko odjeljenje Osnovnog suda Brčko distrikta omogućilo je „Novom Bimeksu“ da pored imovine enormne vrijednosti u Brčko distriktu, prodaje imovinu na području Federacije BiH (imovina u Tuzli i u Sarajevu), potpuno bespravno i nelegalno.

Tužilaštvo Brčko distritrikta je izvršilo provjeru ovih navoda te prikupilo dokumentaciju da su navedeni zaista raspolagali imovinom u Tuzli i Sarajevu, a na šta nisu imali pravo. Pribavljenu dokumentaciju su proslijedili Pravobranilaštvu Brčko distrikta na nadležno postupanje uz obrazloženje da odgovarajuće pravne radnje u zaštiti imovinskih prava Brčko distrikta BiH nadležno je poduzimati jedino Pravobranilaštvo Brčko distrikta. Iako smatramo da je tužilaštvo po službenoj dužnosti imalo osnova da pokrene istragu po ovom pitanju i eventualno obavjesti nadležno tužilaštvo.

Obzirom da je prema Zakonu o pravobranilaštvu čl. (4) „rad Pravobranilaštva javan i svako može imati pristup informacijama u skladu sa zakonom“, a navedene informacije od strane Tužilaštva su dostavljene još 2014. godine, obraćamo Vam se kao građani, čija su prava ovim radnjama Osnovnog suda Brčko distrikta i „Novog Bimeksa“ ugrožena, sa pitanjem da li ste poduzeli bilo kakve radnje u vezi sa ovim informacijama s obzirom da je od dostave dokumentacije u vašu instituciju prošlo gotovo 5 godina.

Zaštita interesa Brčko distrikta je u Vašoj nadležnosti, a zaštita interesa građana u nadležnosti sudova Distrikta, stoga Vas molimo da savjesno i profesionalno obavljate svoj posao, koji je od itekako velike važnosti za pravnu sigurnost u našem gradu!

Na kraju, vrlo bitno je i da se predstavimo i da objasnimo na koji način smo oštećeni ovakvim radnjama pravosuđa koje je omogučilo „Novom Bimeksu“ ovakve malverzacije.

Mi smo povjerioci u stečajnom postupku koji se vodio nad preduzećem „Bimeks“ Gornji Rahić, a koji je jedini bio ovlašten da raspolaže imovinom Bimeksa u Federaciji, a što su potvrdili Osnovni i Apelacioni sud Brčko distrikta te Ustavni sud BiH. Prije otvaranja stečajnog postupka, vođen je izvršni postupak nad imovinom navedenog preduzeća u Tuzli da bi po otvaranju stečajnog postupka, i po „dospijeću preduzeća pod zaštitu suda“ imovina Bimeksa G. Rahić ni manje ni više nego „nestala bez traga“. Stečajni postupak je zaključen uz konstataciju da Bimeks Gornji Rahić nema imovine, povjerioci su ostali bez namirenja, dok je Dragan Čičić dobio odriješene ruke da se i dalje bogati na račun imovine „Bimeksa“, ali i sada neosnovano i protivzakonito. Ovo mu je sve omogućeno Potvrdom koju je izdao Registarski sudija koji je ujedno i stečajni sudija koji je brže bolje brisao „Bimeks“ G. Rahić.
Mi Vas pitamo, ko je odgovaran za izdavanje Potvrde o pravnom slijedu, a koja je omogućila prodaju imovine „Bimeksa“ Gornji Rahić na teritoriji Federacije BiH?

Šta ste vi kao Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH od dobijanja predmeta u svoje ruke uradili na zaštiti imovine kako Brčko distrikta tako i povjerilaca „Bimeksa“ G. Rahić?

Predsjednik Odbora povjerilaca

ZZ „Ratar“ u stečaju

Rahman Šaćir

 

Uz prilog našeg dopisa dostavljamo:

1)    Dva dopisa Tužilaštva Brčko distrikta u kojim se navodi da je prikupljena materijalna dokumentacija koja potkrepljuje navode da je Novi Bimeks bespravno raspolagao imovinom na teritoriji FBiH te da je navedena dokumentacija dostavljena Pravobranilaštvu Brčko distrikta na dalje postupanje. (OVA DVA DOPISA SU OSNOV ZA NAŠE OBRAĆANJE VAMA OTVORENIM PISMOM)
2)    Potvrda o priznatom potraživanju kod „Bimeks“ G. Rahić
3)    Presude Osnovnog, Apelacionog i Ustavnog suda kojim je potvrđeno da Bimeks G. Rahić ima imovinu u FBiH.
4)    Potvrdu o pravnom slijedu izdatu od strane Registarskog suda Bimeksu G.Rahić na dan 23.04.2010. godine kojom se potvrđuje da je Bimeks G.Rahić pravni sljednik Bimeks Brčko
5)    Odgovor na zahtjev, veza akt od 13.01.2015. izdata od strane Osnovnog suda 19.01.2015. godine u kojem isti sudija navodi kako je Bimeks G.Rahić osnovan nakon 1992. te da prije nije postojalo.
6)    Potvrda izdata Novom Bimeksu 27.05.2011 u kojem se sada tvrdi kako je Novi Bimeks pravni sljednik Bimeksa Brčko.
7)    Popis imovine koja je bila predmet privatizacije u Brčkom i na koju može da polaže pravo Novi Bimeks.
8)    Popis imovine Bimeksa G. Rahić u Tuzlanskom Kantonu od 16.08.2002. godine
9)    Podnesena krivična prijava sa pobrojanim objektima koji su prodati od strane Novog Bimeksa na teritoriji FBiH do 06.03.2014. predata Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.
10)    Predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora od 06.06.2011. godine iz kojeg se vidi da je Dragan Čičić u ime Novog Bimeksa prodavao poslovni prostor na teritoriji FBiH i osnov je Potvrda koju je izdao Osnovni sud u Brčkom (Registar)
11)    Rješenje o zaključenju stečaja nad Bimeks G. Rahić
12)    Zapisnik sa sjednice Odbora povjerilaca ZZ „Ratar“ Brka od 18.08.2014. godine dostavljen Osnovnos sudu Brčko distrikta BiH 21.08.2014.
13)    Potvrde Kantonalnog stambenog fonda o postojanju objekata u vlasništvu Bimeksa na koje pravo polaže Bimeks G.Rahić u skladu sa presudama Osnovnog, Apelacionog i Ustavnog suda BiH.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email